Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Η σιωπή των διαπλεκομένων ΑΜΝΩΝ μαϊμούδωνΠαρακολουθούμε αποσβολωμένοι τις τελευταίες  ώρες μετά την διαρροή της παραπομπής ΛΙΑΤΣΗ σε βαθμό κακουργήματος για απιστία σε βάρος του Δημοσίου που αφορά την αυτεπιστασία δηλαδή για την πρόσληψη δεκάδων άνεργων εργαζομένων.

Και λέμε αποσβολωμένοι διότι τα μέσα της σιχαμάρας και της διαπλοκής εκφράζουν της αμφιβολία τους για της έκβαση της υπόθεσης.


Εκτός μετά από της διέλευση τόσων λαθρομεταναστών και στην ανάγκη να  εμπλουτίσουν το γλωσσικό τους λεξιλόγιο ξέχασαν την ερμηνεία της δικής τους.

Υπάρχει βέβαια και η λησμονιά που επιφέρει το συνεχόμενο και συχαμένο γλείψιμο  της εξουσίας.

Εμείς άλλωστε γι αυτό είμαστε εδώ όπως άλλωστε είχαμε κάνει και στην υπόθεση Καφύρα, να τους τα θυμίζουμε χωρίς να φοβόμαστε μην τυχόν και μας κόψουν την ΚΑΛΗΜΕΡΑ που από αυτούς φυσικά δεν την χρειαζόμαστε.

Πάρτε ρε λαμόγια την απάντηση του νόμου που είναι ξεκάθαρος: 29 May 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Για την επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ’ αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του N. 3852/2010) ενημερώνει το υπουργείο Εσωτερικών τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, με σχετικό έγγραφό του (ΑΔΑ: Β498Ν-ΡΧΜ) και αφορμή και τις τροποποιήσεις στον «Καλλικράτη 2» (Ν. 4071/ 2012 (Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ»).

I. Α. Με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 4071/ 2012 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 ως εξής:

«1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας».

Β. Με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 4071/ 2012 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος κάθε μίας των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 το οποίο έχει ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης.»

ΙΙ. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, το υπουργείο ενημερώνει για τα ακόλουθα ζητήματα, σύμφωνα και με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:

Α. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 θέση σε κατάσταση αργίας δημοτικού ή περιφερειακού άρχοντα δεν συνιστά πειθαρχική ποινή αλλά αποτελεί διοικητικό μέτρο, το οποίο έχει θεσπισθεί για το δημόσιο συμφέρον (ΣτΕ 1421/ 2011, Γν. ΝΣΚ 410/2006).
Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της παρ. 1 του 


Συγκεκριμένα, με το διοικητικό μέτρο της αργίας, που επιβάλλεται σε περίπτωση παραπομπής για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση ή με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010, τα αιρετά όργανα απομακρύνονται προσωρινά της ενεργού άσκησης των καθηκόντων τους, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως το διοικητικό μέτρο της αργίας.


Έτσι, σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο των ενεργειών της δημοτικής ή περιφερειακής αρχής (ΣτΕ 766/ 2006 και Γν. ΝΣΚ 456/2007). Ο της ο νομοθέτης στάθμισε την απαξία των περιοριστικώς αναφερομένων στο νόμο, πλημμελημάτων, και τη συνακόλουθη ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και διαφύλαξης του κύρους της αιρετής ηγεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και επέλεξε το μέτρο της υποχρεωτικής αργίας, ως το πλέον πρόσφορο (ΣτΕ 27/ 2008).


ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΗΛΕΙΑΣ